Izolační normy a předpisy

Pro výpočet součinitele prostupu tepla pro stavební konstrukce a určování návrhových hodnot tepelně technických vlastností stavebních materiálů používáme tyto normy.

  • ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov-Část1: Terminologie
  • ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov-Část2: Požadavky(2011)
  • ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov-Část3: Návrhové hodnoty veličin
  • ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov-Část4: Výpočtové metody
  • ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda
  • ČSN EN ISO 10456 Stavební materiály a výrobky – Tepelně vlhkostní vlastnosti – Tabelované navrhované hodnoty a postupy pro stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot

Nové hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy (2011)

Budova - běžná s převažující návrhovou vnitřní teplotou θim = 18°C až 22°C

Normové hodnoty součinitele prostupu tepla [W/(m2.K)]

Požadované UN,20

Doporučené Urec,20

Doporučené hodnoty pro pasivní budovy Upas,20

Popis konstrukce

Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně
Strop nad venkovním prostorem, s podlahou

0,24

0,16

0,15 - 0,10

Strop pod nevytápěnou půdou se střechou bez tepelné izolace

0,30

0,20

0,15 - 0,10

Vnější stěna lehká (těžká) - vnější vrstvy od vytáp.
Střecha strmá se sklonem 45° lehká (těžká)
Stěna k nevytápěné půdě

0,30

0,20 (0,25)

0,18 - 0,12

Podlaha a stěna vytápěného prostoru k zemině (bez vlivu zeminy)

0,45

0,30

0,22 - 0,15

Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru

0,60

0,40

0,30 - 0,20

Strop a stěna vnitřní z vytápěného k temperovanému prostoru
Strop a stěna vnější z temperovaného prostoru k vnějšímu prostoru

0,75

0,50

0,38 - 0,25

Podlaha a stěna temperovaného prostoru přilehlá k zemině

0,85

0,6

0,45 - 0,30

Stěna mezi sousedními budovami
Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně

1,05

0,70

0,50

Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně

1,30

0,9

-

Strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně

2,2

1,45

-

Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně

2,7

1,80

-

Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí, kromě dveří

1,50

1,20

0,80 - 0,60

Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45°, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí

1,40

1,10

0,90

Dveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru do venkovního prostředí (včetně rámu)

1,7

1,2

0,90

Výplň otvoru vedoucí z vytápěného do temperovaného prostoru
Výplň otvoru vedoucí z temperovaného prostoru do venkovního prostředí

3,5

2,3

1,70

Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45° vedoucí z temperovaného prostoru do venkovního prostředí

2,6

1,70

1,40

Kovový rám výplně otvoru

-

1,8

1,0

Nekovový rám výplně otvoru

-

1,3

0,9 - 0,7

Rám lehkého obvodového pláště

-

1,8

1,2

Lehký obvodový plášť, hodnocený jako
smontovaná sestava včetně nosných prvků,
s poměrnou plochou průsvitné výplně
otvoru fw = Aw/A
Jejich rámy s Uf ≤ Uw

fw ≤ 0,5

0,3 + 1,4.fw

0,2 + fw

0,15 + 0,85.fw

fw>
0,5

0,7 + 0,6.fw

Pochvalte nás přátelům

Akční nabídky a slevy